روابط عمومی
کارگاه مخاطب شناسیسه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

سرفصل‌ها:

ارتباط با گروه ذی‌نفعان

روش پژوهشگری اجتماعی

مدرس:

کارگاه جذب عضو و کمپین سازیسه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

سرفصل‌ها:

جذب اعضای جدید

کمپین از طراحی تا اجرا

مدرس:

کارگاه تولید محتوای رسانه ایسه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرفصل‌ها:

استفاده و طراحی استراتژی در شبکه‌های اجتماعی برای سمن‌ها

تولید محتوا، تبلیغات استاندارد، دیجیتال مارکتینگ و استراتژی رسانه‌ای سمن‌ها

مدرس:

کارگاه کار با رسانه هاسه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

سرفصل‌ها:

خبرنویسی و سواد رسانه‌ای

تهیه گزارش‌های تصویری از فعالیت‌های سمن

ارتباط با خبرگزاری‌ها و مطبوعات

آموزش ارتباط جمعی و روابط عمومی

مدرس:

مالی
کارگاه مدیریت مالی و حسابداریسه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

سرفصل‌ها:

مدیریت بودجه و منابع مالی

حسابداری سمن‌‌ها

مدرس:

کارگاه برآورد هزینه‌ها و بیمهسه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

سرفصل‌ها:

قوانین و مقررات بیمه‌ای مرتبط با سمن‌ها

نحوه تهیه و تنظیم بودجه و برآورد هزینه‌ها

مدرس:

کارگاه جذب منابع مالیسه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

سرفصل‌ها:

جذب سرمایه  (Sponsoring)

نحوه جذب منابع مالی از طریق حق عضویت و Fundraising

مدرس:

کارگاه شفافیت و گزارش‌گری مالیسه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

سرفصل‌ها:

فواید و ابزار سنجش شفافیت مالی برای سمن‌ها

قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با سمن‌ها

نحوه تنظیم گزارش‌های مالی برای ارائه برون سازمانی

تکمیل دفاتر مالیاتی

مدرس:

سازمان‌های اجتماع محور
کارگاه مذاکره و ارتباط مؤثرپنج‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

سرفصل‌ها:

هنر مذاکره

چهار توصیه کابردی برای غلبه بر چالش‌های مذاکره

چگونگی ارتباط شفاهی مؤثر

روابط عمومی و نقش آن در پیشبرد اهداف

مدرس:

کارگاه مفاهیم، جذب و رهبری فعالیت‌های داوطلبانهپنج‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

سرفصل‌ها:

اصول و مفاهیم کار داوطلبانه

جذب و مدیریت نیروهای داوطلب

مدیریت فعالیت‌های اجتماع‌محور

رهبری کارا

مدرس:

آموزش‌های اولیه
کارگاه چگونگی ثبت سمنپنج‌شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

سرفصل‌ها:

نظام حقوقی حاکم بر تأسیس و اداره سمن‌ها

آشنایی با انواع مختلف سمن‌ها

آشنایی با خدمات ستاد توانمندسازی و حمایت از سمن‌های تهران

آشنایی با سامانه توانمندسازی مشارکت‌های اجتماعی

مدرس:

کارگاه چگونگی فعالیت‌های داوطلبانه و جمعیپنج‌شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

سرفصل‌ها:

تاب‌آوری اجتماعی

دوره مقدماتی ترویج و حمایت‌گری

اصول و مفاهیم کار داوطلبانه

آشنایی با مفاهیم کار تیمی و مراحل ایجاد یک تیم پویا

مدرس:

اداری تشکیلاتی
کارگاه اداری و حقوقیسه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

سرفصل‌ها:

مباحث حقوقی تمدید مجوزها

روش برگزاری مجمع عمومی

نحوه توسعه سمن از طریق اعطای نمایندگی

اصول نامه‌نگاری اداری

مدرس:

کارگاه مدیریتسه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

سرفصل‌ها:

مدیریت منابع انسانی

منشور رفتاری در سمن‌ها (از پیش‌نیازها تا تدوین و چالش‌های آن)

مدیریت تعارض در سازمان و روانشناسی ارتباط مؤثر با همکاران

مدرس:

کارگاه توسعه و برنامه ریزیسه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

سرفصل‌ها:

هدف‌گذاری هوشمند

تحلیل ذینفعان

امکان‌سنجی و بسیج امکانات

طراحی برنامه اقدام

مدرس:

کارگاه سازمان دهیسه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

سرفصل‌ها:

طراحی چارت سازمانی کارا

طراحی بانک اطلاعاتی، فرم، شماره و کارت عضویت

مدیریت نیروهای داوطلب و تیم‌سازی

شبکه‌سازی

مدرس:

کارگاه تسهیل گریسه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

سرفصل‌ها:

اصول و مبانی تسهیل‌گری

تصمیم‌گیری جمعی تا سیاست‌گذاری مشارکتی

مدرس:

کارگاه ارائه طرح و تنظیم اسنادسه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

سرفصل‌ها:

اصول تنظیم قرارداد

اصول نگارش پروپوزال برای ارائه طرح‌های مطالعاتی و کاربردی

مدرس:

کارگاه مدیریت پروژهسه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

سرفصل‌ها:

شش مرحله اصلی تعریف پروژه

پیاده‌سازی و اجرای پروژه

کنترل پروژه

برندسازی

مدرس: