گزارش عملکرد ستاد سمن‌های شهر تهران

 

گزارش عملکرد ستاد سمن های شهر تهران در سال ۹۷ و ۹۸ منتشر شد.
برای اطلاع بیشتر، نسخه زیر را مطالعه کنید.