مدرس: بنفشه حیرت نگاری

آشنایی با تاب‌آوری اجتماعی

مدرس: محمدکاظم متولی

آشنایی مقدماتی با ترویج و حمایت‌گری

مدرس: محمدکاظم متولی

آشنایی با مفاهیم کار تیمی و مراحل ایجاد یک تیم پویا

مدرس: حسام الدین نراقی

آشنایی با اصول و مفاهیم کار داوطلبانه

مدرس: بهمن مشکینی

چیستی، چرایی و چگونگی تشکل‌های اجتماعی