مدرس: شمسی اسدی

آشنایی با سامانه برگزاری کار‌گاه‌های مشارکت اجتماعی وزارت ورزش و جوانان

مدرس: احسان ماکویی

آشنایی با سامانه توانمندسازی مشارکت اجتماعی وزارت ورزش و جوانان

مدرس: حجت نظری

خدمات ستاد حمایت و توان‌افزایی از سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران